Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) spoločnosti BAHNA Trade s.r.o.

Vodárenská 290/10 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47548894, DIČ: 2023953140, IČ DPH: SK2023953140, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 31133/S („Predajca“) je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoS“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Pojmy použité v tomto Reklamačnom poriadku sa obsahovo zhodujú s pojmami stanovenými v aktuálne platných všeobecných obchodných podmienkach Predajcu (ďalej len „VOP“).

3. Účelom tohto Reklamačného poriadku je informovať Kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia sťažností (reklamácií) na druh, rozsah a kvalitu poskytnutej Služby na www.stiavnicavino.sk (ďalej len „Stránka“) vrátane informácií o tom, kde je možné u Predajcu reklamáciu vád uplatniť. Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na vady týkajúce sa poskytovania Služby na a to najmä na prípady: • uskutočnenia úhrady ceny Vstupenky iným spôsobom ako spôsobom uvedeným vo VOP, • uskutočnenie duplicitnej a/alebo viacnásobnej platby za cenu Vstupenky, • úhrada ceny Vstupenky po časovom limite určenom na úhradu ich ceny, • Vstupenka neobsahuje údaje podľa VOP, • Elektronická Vstupenka nebola doručená na email Kupujúceho napriek úhrade ich ceny (ak ide o vadu spôsobený na strane Predajcu), • Elektronickú Vstupenku nie je možné vytlačiť (ak ide o vadu spôsobenú na strane Predajcu), • Kupujúcemu napriek úhrade ceny Štandardnej Vstupenky nebol doručený overovací kód, • Štandardná Vstupenka nebola Kupujúcemu vydaná na základe poskytnutého overovacieho kódu, a to bez porušenia akýchkoľvek povinností Kupujúceho podľa VOP. Za vady iného charakteru, a to najmä vady týkajúce sa Podujatia (napr. reklamácie ohľadom konania, nekonania, oneskoreného konania, priebehu konania, zmeny termínu Podujatia a s tým súvisiaceho vrátenia ceny Vstupenky) zodpovedá samotný Usporiadateľ Podujatia, t.j. reklamácie tohto druhu je Kupujúci povinný uplatniť priamo u Usporiadateľa Podujatia, na ktoré má Kupujúci zakúpenú Vstupenku, pokiaľ z VOP a informácií zverejnených na Stránke nevyplynie inak.

4. Predajca zodpovedá za vady poskytovaných Služieb na Stránke a s tým súvisiacich vád Vstupeniek, ktoré má Služba v čase jej poskytnutia, resp. ktoré má Vstupenka v čase ich dodania a/alebo vady Vstupenky.

5. Ak Kupujúci zistí, že Služba a/alebo zakúpená Vstupenka a/alebo Darčeková poukážka má vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane Kupujúceho je oprávnený uplatniť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov: a) poštou na adresu sídla Predajcu, b) e-mailom na adresu stiavnicavino@gmail.com,

6. Kupujúci je povinný reklamovať vadu poskytnutej Služby a/alebo Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia vady, najneskôr do dňa konania Podujatia, vo vzťahu ku ktorému sa vada Služby a/alebo Vstupenky vzťahuje, resp. do posledného dňa platnosti Darčekovej poukážky, v opačnom prípade (t.j. v prípade oneskoreného uplatnenia reklamácie vady Vstupenky) právo na uplatnenie reklamácie voči Predajcovi v celom rozsahu zaniká.

7. V písomnej reklamácii poskytovanej Služby na Stránke je Kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, názov Podujatia, e-mail, na základe ktorého má Kupujúci prístup na Stránku a do Zákazníckeho profilu, názov Podujatia, pri ktorom vykazuje Služba vady, popis vady poskytovanej Služby, čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (email alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie. V písomnej reklamácii vady Vstupenky je Kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov Podujatia, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky (ak si Vstupenku zakúpil prostredníctvom využitia Služby) a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie (t.j. vady Vstupenky) a čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (e-mail alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie.

8. Ak reklamácia Kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre vybavenie reklamácie nevyhnutné, má Predajca právo vyzvať Kupujúceho na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prijatia úplnej reklamácie (t.j. reklamácie s uvedením všetkých náležitostí podľa tohto Reklamačného poriadku), t.j. odo dňa odstránenia nedostatkov reklamácie, resp. doplnenia informácií a údajov potrebných k riadnemu vybaveniu reklamácie.

9. Predajca vydá Kupujúcemu o každej reklamácii, ktorá je zo strany Kupujúceho u Predajcu uplatnená, písomný doklad o uplatnení reklamácie – kópiu reklamačného protokolu na aktuálne platnom formulári prijatom Predajcom, ktorý okrem iného obsahuje informácie o podanej reklamácii zo strany Kupujúceho, ako aj dátum podania úplnej reklamácie zo strany Kupujúceho; v prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie (t.j. e-mailom, poštovou zásielkou) vydá Predajca potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia Kupujúcim uplatnená. Na reklamáciu, ktorá nemá náležitosti podľa tohto Reklamačného poriadku a ktorá ani nebola doplnená na základe výzvy Predaju, Predajca nie je povinný prihliadať.

10. Predajca je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.

11. Pri posúdení opodstatnenosti reklamácie Kupujúceho (t.j. či reklamácia je opodstatnená/ neopodstatnená) Predajca postupuje spôsobom stanovenom príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä podľa ust. § 18 ods. 6 a 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že Predajca uzná reklamáciu Kupujúceho ako oprávnenú, odstráni Vady Služby a/alebo Vstupenky spôsobom uvedeným reklamačnom protokole, pokiaľ sa Predajca a Kupujúci nedohodnú inak.

12. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje Predajca Kupujúceho vydaným písomným potvrdením o vybavení reklamácie najneskôr v lehote do 30 dní, ktorý Predajca doručí Kupujúcemu na ním uvedenú poštovú adresu alebo emailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci v reklamácii (bod 7. tohto Reklamačného poriadku).

13. Nárok na uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho nevzniká, resp. zaniká, v prípade ak bola vada Služby a/alebo Vstupenky spôsobená z dôvodov na strane Kupujúceho.

14. Na základe zistení z reklamačných protokolov vyvodzuje Predajca dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií obdobného charakteru.

15. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.10. 2014. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu Reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa aplikuje v znení platnom v čase uskutočnenia kúpy Vstupenky a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

16. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou aktuálne platných VOP.

V Banskej Štiavnici dňa 01.10. 2014 BAHNA Trade, s.r.o.

Potvrdenie veku

Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov.
Áno, mám 18 alebo viac rokovNie, nemám 18 rokov